REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI ȘCOLAR NAȚIONAL DE BIOLOGIE "GEORGE EMIL PALADE”, CU FINANȚARE MEN, valabil începând cu anul școlar 2018-2019

I. PREZENTARE GENERALĂ

 • Organizatori: Ministerul Educației Naționale, Asociația Profesorilor de Biologie ”Ecoterra”- Prahova și Editura Didactica Publishing House;
 • Participarea la acest concurs este opțională și individuală;
 • Se adresează elevilor din clasele a V-a şi a VI-a din învățământul de stat și privat din România;
 • Pentru popularizarea concursului și pentru informații suplimentare privind organizarea și desfășurarea acestui concurs funcționează site-ul www.concursgepalade.ro, realizat de Asociația Profesorilor de Biologie ”Ecoterra” în colaborare cu Editura Didactica Publishing House;
 • La acest concurs NU se percep taxe de participare din partea concurenţilor sau alte contribuții finanaciare (de exemplu: achiziționarea de cărți, reviste etc.).

II.ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

 • Concursul se organizează pentru elevii din clasele a V-a şi a VI-a,în mai multe etape: județeană/a sectoarelor municipiului București, națională.
 • Etapa județeană/a municipiului Bucureşti se organizează de către Comisia de organizare și evaluare judeţeană/a sectoarelor municipiului București
 • La etapa judeţeană, subiectele de concurs sunt unice şi sunt elaborate de Comisia Centrală a Concursului. Subiectele parolate vor fi transmise inspectorilor școlari de specialitate în ziua premergătoare concursului, iar parolele vor fi transmise în dimineața zilei desfășurării fazei județene, ora 8,00. Concursul va începe în toate județele/municipiul București la ora 10,00. Timpul de lucru este de 2 ore.
 • Comisia de organizare și evaluare judeţeană/a sectoarelor municipiului București primeşte parola, descarcă subiectele şi baremele de corectare şi notare pentru etapa judeţeană a concursului şi asigură buna desfăşurare a acestei etape.
 • La etapa națională, din fiecare județ participă primii 2 elevi, respectiv primii 2 elevi din fiecare sector al municipiului Bucureşti, din clasamentul final de la etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, pentru fiecare nivel de studiu (clasele a V-a şi a VI-a), în total 4 elevi pentru fiecare judeţ/sector al municipiul Bucureşti;
 • La etapa naţională, participă candidații care au obținut la etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti, minim 50 de puncte din punctajul maxim acordat (100 puncte), în limita locurilor atribuite;
 • În situația obținerii de medii egale de către elevii care ocupă poziţii în clasament care le permit calificarea la etapa naţională a concursului, se va organiza probă de baraj de către Comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană/a sectoarelor municipiului București;
 • Nu se admite redistribuirea locurilor de la un nivel de clasă la altul;
 • Etapa națională a concursului se organizează într-o unitate de învăţământ din fiecare judeţ participant, stabilită de ISJ/ ISMB într-o sală cu supraveghere video și audio activată. Înregistrările integrale ale etapei naționale a concursului, vor fi arhivate pe CD de către fiecare Comisie de organizare și evaluare judeţeană/a sectoarelor municipiului București şi vor fi trimise Comisiei Centrale a Concursului pentru verificare, la solicitarea acesteia;
 • La etapa națională fiecare concurent are acces la un computer pentru rezolvarea probei de concurs care constă într-un test grilă. Timpul de lucru este de 120 de minute
 • Accesul în sala de concurs pe perioada desfășurării acestuia nu este permis decât personalului de specialitate IT, celor doi profesori asistenți și reprezentanților Comisiei de organizare și evaluare judeţeană/a municipiului Bucureștiși ai Comisiei Centrale a Concursului;
 • Rezultatele obținute de fiecare elev, la etapa naţională, sunt transmise electronic Comisiei Centrale a Concursului;
 • Baremele de evaluare sunt afișate pe site-ul concursului, în aceeași zi, după ce s-au primit din toate județele/ISMB rezultatele elevilor;
 • Clasamentul elevilor la etapa națională a concursului va fi afișat pe site-ul concursului, în maxim 7 zile de la finalizarea acestuia;
 • Prevederile privind datele desfășurării concursului sunt prevăzute în Calendarul anual al competițiilor școlare, aprobat de MEN.

Comisia de organizare și evaluare judeţeană/a sectoarelor municipiului București are următoarea componență:

 • a) președinte: inspectorul școlar de specialitate/ metodist;
 • b) președinte executiv: inspectorul școlar/profesor metodist de specialitate;
 • c) vicepreședinți: cadre didactice de specialitate din învățământul preuniversitar, cu rezultate deosebite în activitatea profesională;
 • d) secretar: informatician sau profesor din unitatea de învățământ preuniversitar în care se desfășoară competiția, având competențe de operare pe calculator;
 • e) membri: profesori de specialitate din învățământul preuniversitar, cu rezultate deosebite în activitatea profesională și, dacă este cazul, cadre didactice universitare, în număr proporțional cu numărul elevilor participanți.

Responsabilitățile Comisiei de organizare și evaluare judeţeană/a sectoarelor municipiului București:

 • Asigură câte doi profesori asistenți pentru fiecare sală de concurs și profesori evaluatori dintre profesorii care nu au elevi în concurs.
 • Asigură prezenţa unui informatician în ziua concursului pentru suport tehnic;
 • Identifică și pune la dispoziție o sală cu calculatoare conectate la Internet (în sediul unei unități de învățământ cu dotările necesare) și cu supraveghere video și audio;
 • Transmite rezultatele concursului, etapa naţională, către inspectorul general MEN, conform graficului stabilit;

Comisia centrală a Concursului școlar național de biologie ”George Emil Palade”- are următoarea componență:

 • președinte: inspectorul general MEN responsabil cu disciplina biologie;
 • vicepreședinți: reprezentanți ai partenerilor, respectiv Asociația Profesorilor de Biologie ”Ecoterra” și Editura Didactica Publishing House, consilier CNEE pentru specialitatea biologie;
 • secretar: informatician/ inspector de specialitate/profesor din învățământul preuniversitar având competențe de operare pe calculator;
 • membri: inspectori școlari de specialitate, profesori din învățământul preuniversitar cu rezultate deosebite și experiență în organizarea competițiilor școlare, din judeţele participante, alţii decât cei numiţi în Comisiile de organizare și evaluare județene/a municipiului Bucureşti;
 • având în vedere modalitatea de desfășurare a concursului, on-line, inspectorul școlar de biologie/metodist numit de inspectorul școlar care are în responsabilitate și disciplina biologie, numeşte o subcomisie a comisiei centralea concursului la nivelul fiecărui județ, care va asigura desfășurarea locală a etapei naționale.

Responsabilitățile Comisiei Centrale a Concursului școlar național de biologie ”George Emil Palade”:

 • Întocmește și obține aprobările MEN pentru organizarea concursului;
 • Propune includerea concursului în Calendarul anual al concursurilor pe discipline școlare MEN, Capitolul "Concursuri școlare organizate în colaborare cu terți”
 • Informează ISJ/ISMB cu privire la graficul de desfăşurare a concursului, la programa de concurs şi bibliografia aferentă;
 • Asigură documentația pentru realizarea site-ului concursului împreună cu partenerii;
 • Asigură realizarea testelor cu subiecte unice pentru etapele județeană și națională și transmiterea acestora on-line;
 • Validează rezultatele concursului la nivel naţional.

Responsabilitățile partenerilor:

 • Realizează platforma online (pagina web) a concursului;
 • Acordă premii și asigură resursele materiale pentru susținerea și desfășurarea concursului;
 • Pun la dispoziție resurse didactice suplimentare (on-line/tipărite) în vederea pregătirii pentru concurs (articole, carte de teste, resurse online etc.).

Premierea:

 • La etapa națională MEN acordă premii și mențiuni în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012, cu modificările și completările ulterioare și de asemenea, partenerii pot acorda premii.
 • Numărul premiilor acordate este stabilit de Comisia Centrală a Concursului în colaborare cu partenerii.
 • Locul de desfăşurare a festivităţii de premiere va fi anunţat, la momentul oportun, pe site-ul concursului. La festivitate participă elevii care au obţinut premii şi menţiuni. Plata transportului elevilor premianţi şi a profesorilor însoţitori se suportă, de regulă, din bugetul personal.

III. DISPOZIŢII GENERALE

 • La acest concurs, desfăşurat on-line, participă elevi care au competenţe de operare pe calculator.
 • La etapa naţională a concursului nu se admit contestaţii; proba de concurs constă într-un test grilă cu itemi obiectivi.
 • Graficul de desfăşurare a concursului, programa de concurs şi bibliografia aferentă se afişează anual, pe site-ul concursului.

DIRECTOR GENERAL,

Mihaela Tania IRIMIA

INSPECTOR,

Traian ȘĂITAN